1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Bjelovarsko-bilogorska županija                                    
Grad Daruvar 4.770 3.616 1.156 920 1.059 302 115 43 21 192 3.799 1.128 2.184 402 85 1.154 1.085 69
Naselja                                    
Daruvar 3.619 2.702 868 725 798 205 72 21 13 121 2.827 837 1.613 316 61 917 863 54
Daruvarski Vinogradi 58 47 17 8 17 3 1 - 1 8 50 16 27 7 - 11 11 -
Doljani 292 224 73 49 65 20 13 2 2 16 240 74 138 22 6 68 65 3
Donji Daruvar 282 231 67 53 76 26 6 2 1 10 239 68 144 23 4 51 49 2
Gornji Daruvar 215 153 63 32 32 14 6 4 2 17 161 55 81 19 6 62 57 5
Lipovac Majur 43 36 16 7 8 4 1 - - - 36 15 20 1 - 7 6 1
Ljudevit Selo 75 64 13 13 25 6 4 3 - - 72 17 48 3 4 11 9 2
Markovac 31 24 10 3 4 3 3 - 1 8 25 9 12 3 1 7 7 -
Vrbovac 155 135 29 30 34 21 9 11 1 12 149 37 101 8 3 20 18 2

1) Odnosi se na privatna kućanstva.