1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Bjelovarsko-bilogorska županija                                    
Općina Đulovac 1.072 806 256 122 122 95 96 55 60 534 888 281 483 95 29 266 238 28
Naselja                                    
Bastajski Brđani 1 1 1 - - - - - - - 1 - - - 1 - - -
Batinjani 98 66 25 10 12 10 5 2 2 17 68 23 30 13 2 32 30 2
Batinjska Rijeka 7 5 3 1 1 - - - - - 6 2 1 2 1 2 2 -
Borova Kosa 35 26 12 3 6 1 2 1 1 8 29 7 13 9 - 9 8 1
Dobra Kuća 9 6 4 2 - - - - - - 6 3 1 2 - 3 1 2
Donja Vrijeska 50 27 12 4 4 3 3 - 1 8 32 16 12 3 1 23 20 3
Donje Cjepidlake 4 2 1 - - 1 - - - - 2 1 1 - - 2 1 1
Đulovac 244 195 46 37 28 26 25 20 13 116 207 49 132 18 8 49 41 8
Gornja Vrijeska 12 9 4 3 1 - 1 - - - 9 4 4 1 - 3 2 1
Gornje Cjepidlake 24 15 5 4 2 3 1 - - - 18 7 8 3 - 9 9 -
Katinac 40 30 11 - 2 3 4 4 6 59 36 13 17 4 2 10 10 -
Koreničani 87 72 21 13 10 9 10 6 3 29 76 23 41 9 3 15 11 4
Kravljak 12 8 3 1 1 1 1 - 1 8 9 2 6 1 - 4 4 -
Mala Babina Gora 15 9 3 2 - 1 2 1 - - 12 6 5 1 - 6 6 -
Mala Klisa 4 1 1 - - - - - - - 1 - - 1 - 3 3 -
Mali Bastaji 29 26 4 - 12 2 4 1 3 29 32 8 21 2 1 3 3 -
Mali Miletinac 6 6 2 1 - 2 - - 1 8 6 1 3 1 1 - - -
Maslenjača 70 51 21 8 3 6 10 1 2 17 62 21 30 6 5 19 18 1
Nova Krivaja 34 23 7 4 2 2 4 1 3 24 25 8 14 2 1 11 11 -
Potočani 24 15 9 5 1 - - - - - 15 11 3 1 - 9 8 1
Puklica 38 29 9 1 3 3 5 3 5 47 33 10 20 3 - 9 9 -
Removac 19 10 8 - 2 - - - - - 11 9 - 1 1 9 8 1
Stara Krivaja - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Škodinovac 7 4 2 1 1 - - - - - 4 2 2 - - 3 3 -
Velika Babina Gora 34 25 10 7 3 1 3 - 1 8 27 13 11 2 1 9 8 1
Velika Klisa 5 3 1 2 - - - - - - 3 2 - - 1 2 1 1
Veliki Bastaji 118 104 21 9 17 14 13 14 16 140 115 27 82 6 - 14 13 1
Veliki Miletinac 16 13 2 2 4 3 1 1 - - 16 4 10 2 - 3 3 -
Vukovije 30 25 8 2 7 4 2 - 2 16 27 9 16 2 - 5 5 -

1) Odnosi se na privatna kućanstva.