1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Bjelovarsko-bilogorska županija                                    
Općina Sirač 970 691 284 126 157 89 27 4 4 37 723 269 363 75 16 279 259 20
Naselja                                    
Barica 25 15 7 1 2 4 1 - - - 15 7 8 - - 10 10 -
Bijela 38 25 18 3 2 2 - - - - 26 19 4 3 - 13 13 -
Donji Borki 24 15 10 2 3 - - - - - 16 8 2 4 2 9 7 2
Gornji Borki 4 4 - 2 1 1 - - - - 5 2 3 - - - - -
Kip 66 43 14 9 11 3 3 1 2 19 45 14 27 2 2 23 22 1
Miljanovac 80 52 17 11 15 6 3 - - - 56 18 30 5 3 28 25 3
Pakrani 48 35 23 6 3 2 - - 1 8 36 20 11 4 1 13 11 2
Sirač 587 440 172 80 102 65 17 3 1 10 460 163 242 50 5 147 138 9
Šibovac 98 62 23 12 18 6 3 - - - 64 18 36 7 3 36 33 3

1) Odnosi se na privatna kućanstva.