1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

Naselje popisa Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Bjelovarsko-bilogorska županija                                    
Općina Štefanje 758 578 161 129 128 75 53 19 13 113 668 214 358 74 22 180 174 6
Naselja                                    
Blatnica 45 35 10 5 10 5 - 3 2 16 42 14 21 5 2 10 9 1
Daskatica 46 28 7 8 6 2 4 1 - - 33 15 14 3 1 18 17 1
Donja Šušnjara 53 39 9 9 10 4 3 2 2 18 46 13 26 5 2 14 14 -
Gornja Šušnjara 17 15 7 4 1 2 1 - - - 15 5 7 2 1 2 2 -
Laminac 123 89 24 23 15 10 10 5 2 19 105 36 57 10 2 34 34 -
Narta 245 192 56 40 46 28 14 4 4 36 217 59 118 31 9 53 52 1
Starine 34 27 10 5 4 4 3 1 - - 31 13 16 2 - 7 6 1
Staro Štefanje 68 52 13 14 10 6 6 2 1 8 61 22 32 5 2 16 16 -
Štefanje 127 101 25 21 26 14 12 1 2 16 118 37 67 11 3 26 24 2

1) Odnosi se na privatna kućanstva.